اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید رضا هلاکویی

مهندسی مدیریت ساخت مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

holakoeiyahoo.com

سردبیر

دکتر نوید سیاه پلو

مهندسی زلزله مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

siahpoloacecr.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهزاد شکرالهی

مهندسی سازه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

bshokrollahigmail.com

مهندس محمد حسین عبدالکریمی

مهندسی سازه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

shariyar40abgmail.com

دکتر سید میثم هاشمی

مهندسی سازه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

s.m.hshmi2020gmail.com

دکتر عباس سیوندی پور

مهندسی زلزله دانشکده تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

sivandimsn.com

دکتر علیرضا جهانپور

مهندسی سازه گروه مهندسی عمران، دانشگاه ملایر

a.jahanpourmalayeru.ac.ir

کارشناس نشریه

مهندس سینا مومنی

مهندسی سازه سازمان جهاددانشگاهی خوزستان، دفتر فنی و عمرانی

sinamomeni936gmail.com
 0000-0002-7719-6190

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا رئوفی

مهندسی زلزله گروه مندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

r_raoufiyahoo.com

دکتر مسعود اولاپور

مهندسی ژئوتکنیک مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

oulapour_mscu.ac.ir

دکتر سید فتح اله ساجدی

مهندسی سازه گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

f_sajediyahoo.com

دکتر سید شهاب الدین حاتمی

مهندسی سازه گروه آموزشی مهندسی عمران، دانشگاه یاسوج

hatamiyu.ac.ir

دکتر سید عبدالنبی رضوی

مهندسی سازه گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

razavi.abdgmail.com

دکتر علیرضا فاروقی

مهندسی سازه گروه عمران، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

faroughigmail.com

دکتر مجتبی لبیب زاده

مهندسی سازه مهندسی عمران، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز

labibzadeh_mscu.ac.ir

پروفسور محسن گرامی

مهندسی سازه و زلزله گروه آموزشی عمران -زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

mgeramisemnan.ac.ir