اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی نشریه و مصادیق سوء رفتار در نشر

سیاست های اخلاقی نشریه مطالعات کاربردی در مهندسی سازه و ژئوتکنیک بر اساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که سردبیر نشریه، خوانندگان، نویسندگان، داوران و دبیران علمی به آن متعهد هستند. بر اساس این منشور اخلاقی، نشریه برای انواع مقالات ارسال شده، صلاحیت تعیین شماره مورد نظر برای چاپ را دارد. بعلاوه، مؤلفان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با نشریه مطالعات کاربردی در مهندسی سازه و ژئوتکنیک باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند. مشروح اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)، در آدرس http://publicationethics.org قابل دسترسی می باشد.

 

وظایف و مسئولیت های سردبیر و  دبیران علمی: 

 1. سردبیر و دبیران علمی این نشریه وظیفه و مسئولیت قبول یا رد مقاله را به عهده می گیرند. 
 2. سردبیر و دبیران علمی این نشریه باید رونوشت های ارسال شده را تا هنگام انتشار، محرمانه نگه دارند.
 3. سردبیر و دبیران علمی تصمیمات نهایی مورد نظر در رابطه با انتشار یا عدم انتشار یک رونوشت را اتخاذ می کنند.
 4. سردبیر و دبیران علمی این نشریه باید اصل بینامی داوران را حفظ کنند.
 5. سردبیر و دبیران علمی این نشریه باید از تعارض منافع جلوگیری کنند.
 6. سردبیر و دبیران علمی این نشریه ملزم به رعایت صیانت علمی و تلاش برای رفع نیازهای علمی خوانندگان خود هستند.
 7. سردبیر و دبیران علمی این نشریه سرقت ادبی و تقلب و کلاهبرداری های احتمالی را شناسایی کنند و در موارد نیاز اصلاحات، توضیحات، و واپس گیری ها و عذرخواهی ها را ارائه دهند.
 8. سردبیر و دبیران علمی این نشریه باید به محتوای پژوهشی مرتبط، متمرکز و محدود باشند.
 9. سردبیر و دبیران علمی این نشریه نباید اطلاعات رونوشت ها را برای افرادی غیر از نویسندگان، نویسنده ی مسئول و داوران فاش کنند.
 10. رونوشت های منتشر نشده توسط سردبیر و دبیران علمی و یا اعضای دیگر برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

 

وظایف و مسئولیت های داوران:  

 1. داوران این نشریه می بایست با سردبیر و دبیران علمی برای تصمیم گیری در رابطه با انتشار رونوشت های ارسال شده همکاری کنند.
 2. داوران باید نظرات خود را به سردبیر و دبیران علمی برای تصمیم گیری در رابطه با انتشار یا عدم انتشار رونوشت، در زمان لازم ارائه دهند.
 3. داوران دعوت شده به این نشریه مسئولیت محرمانه نگه داشتن رونوشت های ارسال شده را بر عهده دارند.
 4. داوران ملزم به رعایت محرمانه نگه داشتن رونوشت های ارسال شده و عدم استفاده از اطلاعات آنان برای مقاصد شخصی هستند.
 5. نظرات داوران در رابطه با رونوشت های ارسال شده باید فنی و تخصصی باشد.
 6. داوران نباید رونوشت هایی که در آن ها تعارض علایق با یکی از نویسندگان، شرکت ها، یا مؤسسات وجود دارد را داوری کنند.
 7. داوران باید تعارض منافع را بیان و از رخ داد آن جلوگیری کنند.

 

وظایف و مسئولیت های نویسندگان:  

 1. رونوشت ها باید فقط به زبان فارسی و با نگارش صحیح و با اصطلاحات مناسب ارسال شود.
 2. رونوشت ها نباید در جای دیگری (بجز در قالب چکیده یا بخشی از یک سخنرانی، مقاله ی مروری، یا پایان نامه) چاپ شده باشند یا هم زمان توسط نشریه دیگری تحت بررسی باشند.
 3. نویسنده ی مسئول باید از رضایت دیگر مؤلفان همکار مطمئن بوده و نوشتار به تایید کلیه نویسندگان رسیده باشد.
 4. یکی دیگر از مسئولیت های نویسندگان، حصول اطمینان و کسب اجازه ی موسسه ایست که رونوشت ارسال شده مربوط به آن است.
 5. یکی از شرایط ارسال رونوشت اینست که مؤلفان اجازه ی ویرایش آن را برای قابلیت خوانایی بیشتر بدهد.
 6. از نویسندگان انتظار می رود تا حامی مالی را برای اجرای و آماده سازی روند تحقیق به طور خلاصه بیان کنند.
 7. فرم تعهد اخلاقی و حق نشر می بایست که توسط مولفان قبل از پذیرش مقالات امضا و تایید شود.
 8. در نشریه های دسترسی آزاد، مؤلفان حق مالکیت مقاله ی خود را دارند اما در کنار آن به عموم افراد اجازه ی دانلود، چاپ، و توزیع مقاله ی خود را نیز میدهند.
 9. همه ی مؤلفان یک رونوشت میبایست بر سر اینکه نویسنده مسئول فرآیندهای بازنگری بعدی را پس از ارسال رونوشت و تایید نهایی پیش از چاپ بر عهده گیرد، توافق کنند.
 10. هنگامی که نویسنده یا نویسندگان، رونوشت خطای مهمی را در کارشان دیدند، لازم است سریعاً دبیر علمی نشریه را برای تصحیح آن مطلع کنند.
 11. از آنجا که سرقت ادبی یکی از خطاهای جدی و غیراخلاقی محسوب می شود، همه ی نویسندگان می بایست بدانند که رونوشت های ارسال شده به این نشریه ممکن است توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد تحلیل قرار گیرد.
 12. همه ی نویسندگان لازم است فرآیند ارسال یک رونوشت را در این نشریه مطالعه کنند.

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان: 

 1. سرقت ادبی: سرقت ادبی به معنای استفاده ی عمدی از مقالات یا ایده های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب می شود. تمامی رونوشت های ارسال شده به این نشریه توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد بازبینی قرار می گیرند.
 2. داده سازی و تحریف: داده سازی هنگامی است که محقق در عمل مطالعه ای را انجام نداده اما داده و نتیجه گیری ارائه می دهد. تحریف نیز هنگامی رخ می دهد که تحقیقی را انجام داده اما داده ها و نتایج آن را تغییر می دهد.
 3. ارسال همزمان: هنگامی است که یک رونوشت به دو نشریه ارسال می شود.
 4. ارسال دو نسخه ای (المثنی): هنگامی رخ می دهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیات، داده ها، و نتایج یکسان هستند.
 5. ارسال تکراری (اضافی): به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آن ها می باشد.
 6. سهیم کردن نادرست نویسنده دیگر: همه ی نویسندگان لیست شده در مقاله می بایست در انجام آن سهیم باشند.
 7. دستکاری منابع: هنگامیست که در قسمت پایانی یک رونوشت منابع متعددی ذکر می شود، در حالیکه در محتوای متن نامی از آن ها برده نشده است.

نمودار فلودیاگرام کمیته اخلاق نشر (COPE) به زبان فارسی در لینک زیر قابل دسترسی می باشد.

https://publicationethics.org/files/Persian%20%281%29.pdf